Presentació

Grup Interdisciplinari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) de professionals vinculats amb la Salut

En l’àmbit sanitari, els equips són cada cop més interdisciplinaris. La tecnologia avança, s’aposta per la innovació i, a més dels tradicionals perfils professionals (metges, infermeres, farmacèutics, etc.), se n’hi incorporen d’altres, com ara enginyers biomèdics, bioinformàtics, biofísics, titulats en biomedicina o en ciències ambientals. Es tracta de professionals que sovint treballen als centres sanitaris o centres de recerca de Catalunya,  col·laborant en l’assistència i la investigació i desenvolupant procediments, productes o solucions en diferents àmbits.

Els col·legis de metges tenen com a funció principal vetllar per la bona pràctica de la medicina i pel dret de les persones a la protecció de la salut, així com defensar els interessos del col·lectiu. En el context actual, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya considera útil i oportú impulsar un espai més ampli de participació i col·laboració amb professionals d’altres disciplines, que no essent estrictament mèdiques o assistencials sanitàries, tenen cada dia més presència en el diagnòstic, terapèutica i prevenció de malalties. El Grup Interdisciplinari de Professionals vinculats amb la Salut (GIPS) és aquest espai.

El funcionament d’aquest grup de treball és autònom i la seva opinió, independent.

Objectius

1

Analitzar, estudiar i avaluar les disciplines, àrees de coneixement i titulacions que puguin estar amb la missió del GIPS.

2

Fomentar el debat i la creació d’opinió pública.

3

Crear sinèrgies, intercanvi de coneixements i espais entre professionals de diferents àrees de coneixement relacionades amb la salut.

4

Promoure les relacions entre equips interdisciplinaris dels diferents centres sanitaris i de recerca.

5

Millorar l’atenció als ciutadans, facilitant el treball en equip de tots els professionals vinculats amb la salut com a valor fonamental per compartir aspectes ètics i deontològics, així com professionals.

6

Promoure la implementació i integració de noves metodologies i tecnologies en l'entorn sanitari.

7

Analitzar i definir els rols i responsabilitats en els àmbits de col·laboració en la pràctica clínica.

8

Visibilitzar el col·lectiu de professionals vinculats amb la salut, així com reconèixer la seva tasca, sempre en constant evolució.

9

Impulsar i donar suport a les activitats que promoguin l’aprenentatge continu dels professionals.

10

Assessorar i compartir amb la Junta del CCMC, i amb els metges i metgesses en general, els diferents àmbits de coneixement i expertesa.

01

Missió

El GIPS vol col·laborar, des de diferents àmbits professionals, per incidir en la millora de la salut de les persones mitjançant:

  • l'atenció integrada sanitària i social,
  • la docència i la recerca biomèdica,
  • la innovació, amb l’avaluació i promoció de noves tecnologies.

 

03

Valors

  • Compromís amb el treball i amb l’intercanvi de coneixements, facilitant-ne l'accés en benefici de la millora de la salut dels pacients.
  • Exigència als professionals, sigui quin sigui el seu àmbit de formació i treball, de rigor, responsabilitat i ètica en la feina.
  • Promoció del treball en equip, com a motor del desenvolupament professional.
  • Efectivitat en les actuacions, opinions, decisions.
  • Transparència amb la societat.
  • Cerca de la millora contínua mitjançant l’avaluació dels avenços tecnològics i innovacions.
  • Representació de la diversitat de perfils professionals que integren el grup.

 

 

02

Visió

El GIPS promou la interacció dels professionals perquè siguin capdavanters en innovació clínica i recerca centrades en les necessitats dels pacients i perquè assoleixin els millors resultats en salut, científics i acadèmics.

Vol esdevenir un grup referent de prestigi per als professionals de diferents àrees de coneixement vinculades a la salut, més enllà de les estrictament mèdiques o assistencials. Professionals que tenen cada dia més presència en el diagnòstic, terapèutica i prevenció de malalties.